theematek.com

THEEMATEK CO., LTD

Theematek Company was established in February 1997, by a group of engineers specialized in lightning & transients protection technology, to manufacture and supply various kinds of lightning & transients protection related equipment such as the direct strike protection system, power line surge protection, telecom line protector, grounding & earthing equipment, etc. By subtly incorporating its own knowhow with the latest technology available, Theematek has been confidant by customers in product reliable and quality.

ธีมาเทคก่อตั้งขึ้นเมื่อกุมภาพันธ์ปี 1997 โดยกลุ่มวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการป้องกันฟ้าผ่าและสัญญาณไฟกระชากจากประสบการณ์กว่า 20 ปี เป็นการยืนยันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ป้องกันจากฟ้าผ่าและสัญญาณไฟกระชาก ได้แก่ อุปกรณ์ป้องกันทางด้านสายจ่ายไฟ, อุปกรณ์ป้องกันทางด้านสายนำสัญญาณ, รวมไปถึงการออกแบบระบบการป้องกันพร้อมทั้งระบบต่อลงดิน เป็นต้น โดยเราได้นำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า